O procedemento de contratación ten por obxecto satisfacer a necesidade do seguimento de medios de comunicación para a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. A prestación de este servizo consiste en realizar un dossier de prensa e radio que se elaborará identificando e seleccionando as noticias de interese para a mesma.

As noticias de interese para a Consellería son as seguintes:

  • Todas as noticias referentes a Consellería e aos seus organismos dependentes
  • Información de actualidade dos sectores medioambiental, do terrirorio urbanismo e vivenda
  • Portadas de toda a prensa impresa en Galicia
  • Artigos de opinión que podan ser de interese para a Consellería

A duración do contrato será de 24 meses, sen posibilidade de prórroga

O orzamento base de licitación, IVE incluido, ascende a 28.430,16€

A presentación de ofertas finaliza o 13/12/2018 as 14.00h

Máis información e pregos no seguinte LINK